Honors Artists 2017-2018
Jaden J
Gus B
Talem B
Hannah B
Jolene C
Emily C
Ethan C
Becca D
Lili F
Sami I
Carly K
Danielle M
Olivia M
Ashton N
Ashley R
Abigail R
Jessica S
Sophia V
Danielle W

Honors Artists 2016-2017

Honors Artists 2015-2016

HONORS ART:  10th-12th Grade